Zwollenaar met beperking schrijft brief aan burgemeester: ik wil geen stempas, want ik tel toch niet mee

Zwollenaar Ruud (achternaam bekend bij de redactie) heeft niet aangeboren hersenletsel en is zo teleurgesteld over de manier waarop de gemeente Zwolle de afgelopen vier jaar zijn belangen behartigde, dat hij burgemeester Henk Jan Meijer in een brief verzocht zijn stembiljet maar niet op te sturen.

Systeem dat stemrecht voor misplaatste doelen misbruikt

In zijn brief aan de burgemeester stelt Ruud dat hij het gevoel heeft dat hij als inwoner met een beperking niet gehoord wordt: “Ik wil mijn stem doen laten gelden door niet meer mee te willen tellen in dit systeem dat ons stemrecht voor misplaatste doelen misbruikt.”

Inkomen liep afgelopen vier jaar met een kwart terug

Ruud raakte de afgelopen vier jaar het vertrouwen in de lokale politiek kwijt, zo doet hij in zijn brief uit de doeken. Hij zag, sinds hij in 2013 werd afgekeurd, zijn inkomen met een kwart teruglopen. De keiharde bezuinigingen op de zorg die in de afgelopen vier jaar, na de overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente in Zwolle werden doorgevoerd, kwamen hard aan.

Meer financiële tegenvallers

De Zwollenaar zag zijn inkomen dus met een kwart teruglopen, maar daar bleef het niet bij. Ook de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten werd geschrapt, de btw op onder meer boodschappen ging met 3 procent omhoog en de energiebelasting steeg met 7 euro, zo somt hij enkele financiële tegenvaller op die hij voor de kiezen kreeg.

Continuïteit en vertrouwensband van enorm belang

Maar waar bij Ruud de moed echt van in de schoenen zakt is de nieuwe zorgaanbesteding in Zwolle. De gemeenteraad wil het aantal zorgaanbieders terugdringen van ruim honderd naar maximaal dertig. “Richting WMO 2015 is altijd gesteld dat ‘de mensen zelf de regie over hun leven moeten houden’ en ‘de mens staat centraal!’ Voor mij als cliënt met Niet Aangeboren Hersenletsel is het belangrijk dat er continuïteit is in de begeleiding, en een vertrouwensband daarbij van enorm belang is.”

Zwolle stelt zorgvragen niet centraal

Maar juist die continuïteit staat door de nieuwe aanbesteding op de tocht, zo schrijft Ruud. “De gemeente Zwolle stelt de zorgvrager niet meer centraal, maar neemt zelf nu de regie over het leven van de mens. Mij is nimmer door de gemeente gevraagd hoe ik als cliënt over de mij geleverde zorg denk, of hoe ik die ervaar. De gemeente Zwolle schaadt mijn belangen door mij te beperken in mijn vrije en goede zorgkeuze. Mijn zorgaanbieder is kleinschalig, en kleinschalige zorg werd aangeprezen als iets waar zorgvragers gebaat bij zijn. Nu wordt zij zonder meer aan de kant gezet.”

Niet langer verantwoordelijk zijn voor negeren groep mensen

En daarom vroeg Ruud de burgemeester zich de kosten voor het opsturen van zijn stembiljet te besparen. “Hoewel ik ons democratisch stelsel hoog in het vaandel heb, wil ik door mijn democratisch recht te stemmen als individu niet langer verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de politiek nu met het welzijn en negeren van een groep mensen omgaat. Wel mee mogen doen met de verkiezingen, maar verder niet mee mogen tellen in de maatschappij.”

Alleen reactie van PvdA en ChristenUnie

Ruud stuurde zijn brief ook naar de fracties van de gemeenteraad en kreeg enkel een reactie van verantwoordelijk wethouder Eefke Meijerink van de PvdA (Ruud: “Ging meer over de procedures over nieuwe aanbesteding, ik verschil van mening daarover met haar.”) en Wietse de Boer van de ChristenUnie (Ruud: “Hij wilde de brief wel eerder hebben, want dan had hij tijdens in de raad verder door kunnen vragen. Hij was zeer geïnteresseerd en heeft zelfs info opgevraagd bij Wezo directrice.”). Dat er verder geen enkele partij reageerde op zijn brandbrief noemt Ruud “tekenend voor de politiek in Zwolle”.

Zie de hele brief én de reactie van burgemeester Meijer hieronder:

De hele brief van Ruud:

Geachte Burgemeester Meijer.

Over: De komende verkiezingen en mensen met een beperking.

Het is fijn te weten dat Nederland uit de crisis is, en het ons land en de stad Zwolle weer voor de wind gaat.

Ik schrijf u deze brief omdat ik na lang wikken en wegen heb besloten geen stembiljet meer te willen ontvangen. Ik wil u uitleggen waarom dat is, en dat ik als burger van onze mooie stad geen reden meer zie een stem uit te brengen op een persoon of partij die als mijn volksvertegenwoordiger het best mijn belangen kan verdedigen.

Sinds januari 2013 ben ik wegens mijn beperking afgekeurd, en ben ik een kwart van mijn inkomen kwijtgeraakt. Daarna maakte ik mee dat de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (W.T.C.G.) werd afgeschaft, wat me ook diep in mijn inkomen trof. Verder gaat mijn inkomen nog meer belast worden. Er is een B.T.W.-verhoging van 3 procent bij o.a. de boodschappen gekomen, de energiebelasting ging met 7 euro de lucht in, wat de koopkrachtontwikkeling in dit huishouden voor dit jaar meteen alweer teniet deed, en wat er ongetwijfeld aan zit te komen is het per keer betalen voor de ondergrondse afvalcontainer. En gezonde voeding is de afgelopen vier jaar maar liefst ruim 20 procent duurder geworden.

Waar ik ook niet vrolijk van wordt is dat onze Minister-President met verve strijdt om de dividendbelasting af te schaffen, waardoor de schatkist 1.4 miljard euro misloopt. Ook zal er drastisch gesnoeid gaan worden op de huurtoeslag, zo is de belofte. Toen de zorg van overheid naar de gemeenten ging, werd daar al een bezuiniging van 25 procent van de totale zorgkosten op los gelaten. Sluiting van de Sociale Werkvoorziening was in 2015 een feit. Nu ik de brief de deur uit stuur weer een artikel in Trouw: ‘Kunt u op een fiets passen? Dan bent u niet arbeidsongeschikt.’ Minister Koolmees heeft nieuwe criteria in de maak om volgend jaar minder mensen met een beperking in aanmerking voor een WIA-uitkering te laten komen.

De Gemeente Zwolle is een nieuwe aanbesteding gestart om ook in de toekomst kwaliteit van zorg te kunnen garanderen voor de Zwollenaren en de wijze waarop deze aanbesteding tot stand is gekomen, is bizar.

Richting WMO 2015 is altijd gesteld dat ‘de mensen zelf de regie over hun leven moeten houden’ en ‘de mens staat centraal!’ Voor mij als cliënt met Niet Aangeboren Hersenletsel is het belangrijk dat er continuïteit is in de begeleiding, en een vertrouwensband daarbij van enorm belang is. En ja, die zorg is dus erg persoonlijk gericht. De gemeente Zwolle stelt de zorgvrager niet meer centraal, maar neemt zelf nu de regie over het leven van de mens. Mij is nimmer door de gemeente gevraagd hoe ik als cliënt over de mij geleverde zorg denk, of hoe ik die ervaar. De gemeente Zwolle schaadt mijn belangen door mij te beperken in mijn vrije en goede zorgkeuze. De zorgvrager is absoluut niets gevraagd over de kwaliteit van de geleverde zorg, maar de gemeente beslist gewoon. Het geboden alternatief is geen optie, er is namelijk geen onderzoek gedaan of dat alternatief in het verleden wel goede cliëntgerichte begeleiding heeft of hebben geleverd. Op brak hout kan niet gebouwd worden.

Ook vraag ik mij af waarin er onderscheid gemaakt moet worden tussen zorgaanbieders die moeten voldoen aan vele onredelijke eisen aan de ene kant, en waarom werknemers met een beperking die in dienst zijn van de gemeente Zwolle (o.a. Wezo) zelf geen gespecialiseerde arbeidsbegeleiding hebben.

De belangen van de zorgvragers zijn met de voorgenomen nieuwe aanbesteding WMO absoluut niet gediend. Als voorbeeld: mijn zorgaanbieder is professioneel, heeft voor komend jaar een subsidie voor een nieuw innovatief project, te weten Buurtkracht Assendorp, van de Gemeente Zwolle ontvangen, en won op 7 december 2017 uit meer dan 40 andere initiatieven de DoeMEE-Award 2017. Maar mag niet meer meedoen met de nieuwe aanbesteding. Sinds wanneer zijn innovatieve bedrijven niet meer welkom in Zwolle? Mijn Zorgaanbieder is kleinschalig, en kleinschalige zorg werd aangeprezen als iets waar Zorgvragers gebaat bij zijn. Nu wordt zij zonder meer aan de kant gezet.

Concurrentie wordt in Zwolle niet toegestaan, wat juist goed kan zijn voor de prijs. Nieuwe bedrijven krijgen geen zorgovereenkomst voor in elk geval de eerste vier jaar, de gemeente Zwolle bepaalt de prijs. Deze verdeling van de markt zorgt er voor dat in Zwolle 3500 cliënten (bron de Stentor, red.) op zoek moeten naar een ander zorgaanbieder. Dat houdt in dat de 30 overgebleven zorgaanbieders in Zwolle er gemiddeld per zorgaanbieder 115 cliënten bij krijgen. Natuurlijk kan de vraag gesteld worden of het uitsluiten van bedrijven en dicht gooien en verdelen van ‘de markt’ waarbij de gemeente ook nog eens de prijs bepaalt, niet een kartelvorming is. Daar zijn dit wel kenmerken van.

Al met al leven wij nog altijd in een democratie, vrij vertaald is dat een volksheerschappij. Dat houdt van oorsprong in dat burgers vertegenwoordigers aanwijzen om hun belangen te behartigen. Door middel van verkiezingen geven burgers legitimiteit aan beslissingen van volksvertegenwoordigers. De beslissingen zoals ze nu genomen worden zijn absoluut niet verwant aan de belangen van de kiezer/burger. En daarmee mij als zorgvrager. Ik neem het de politiek kwalijk dat zij de belangen van bedrijven voorop stelt boven die van de hulpbehoevende inwoner/kiezer. En ook WMO zorggelden niet ten goede laat komen voor hen die het nodig hebben. In 2016 gaat er ruim 4,2  miljoen euro ‘niet gebruikt’ WMO-geld naar de pot Algemene Middelen. En daar bovenop wordt in 2017 nog eens gesteld dat om de WMO te kunnen bekostigen een nieuwe aanbesteding nodig is ‘om de dienstverlening verantwoord voort te kunnen zetten’. Dit is erg infaam beleid, en dit systematisch uithollen van WMO-voorzieningen. Stelselmatig worden mensen met een zorgvraag het doelwit van bezuinigingen en ombuigingen. De burger met een beperking is ondergeschikt gemaakt aan bedrijfsbelangen en democratische verkiezingen houden geeft ons alleen nog maar het gevoel dat we iets over ons lot te zeggen hebben. Een schijndemocratie ten behoeve van multinationals die de beslissingen voor ons neemt. De nieuwe WMO-aanbesteding is daar een uiting van. De menselijke maat is inmiddels ver te zoeken. Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

Zwolle wil graag de meest toegankelijke stad van Nederland zijn. En dat gaat niet alleen over om iemand over een drempel helpen. Het betekent ook dat we dan kunnen gaan meedoen, iets kunnen gaan ondernemen, tonen van gemeenschapszin in een tijd waar het moeilijker is elkaar te ontmoeten. Herkent u dit? Maar daar zijn wel geld en middelen voor nodig. Ik wil refereren naar het College voor de Rechten van de Mens. Zij spreekt zich uit over een Inclusieve Samenleving. Het VN-verdrag handicap van 14 juli 2016  verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft. Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking betrokken moeten worden bij besluiten over regelgeving en beleid dat hen aangaat. Wel, de Participatieraad mag dan wel betrokken zijn geweest richting ‘nieuwe aanbesteding’, maar deze drastische maatregel heeft zelfs zij niet zien aankomen.

Zowel in financieel opzicht als in keuzevrijheid worden mensen met een beperking keer op keer ernstig benadeeld.

Was het niet Lao-Tse die zei: ‘Een bestuur is goed als zij die dichtbij zijn er gelukkig mee zijn, en zij die veraf zijn er naar toe getrokken worden.’

Hoewel ik ons democratisch stelsel hoog in het vaandel heb, wil ik door mijn democratisch recht te stemmen als individu niet langer verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de politiek nu met het welzijn en negeren van een groep mensen omgaat. Wel mee mogen doen met de verkiezingen, maar verder niet mee mogen tellen in de maatschappij.

Het is voor mij niet voldoende een stembiljet te ontvangen, om vervolgens een blanco stem uit te brengen. Het is voor ook niet voldoende een stembiljet te ontvangen, om vervolgens niet te gaan stemmen. Ook wil ik niet een stembiljet ongeldig maken en in de stembus gooien. In die gevallen tel ik toch mee als kiesgerechtigde, die het of niet weet, het niet interesseert of ‘het biljet zal wel verkeerd zijn ingevuld’. Ik wil mijn stem doen laten gelden door niet meer mee te willen tellen in dit systeem dat ons stemrecht voor misplaatste doelen misbruikt.

Ik verneem graag een reactie.

Met vriendelijke groeten,

Ruud

De reactie van burgemeester Henk Jan Meijer:

burg. Meijer antw. 5 maart 2018

Lees ook:
Ouderenzorg: meer aandacht voor zelfstandig wonen en extramurale zorg
Kieswijzer maakt een ding duidelijk: er valt weinig te kiezen

2 comments

  1. Helaas maar al te waar. In de nieuwe aanbesteding gaat het meer om kwantiteit dan om kwaliteit. De nieuwe aanbesteding is wellis waar een bezuiniging op de overhead alleen zal deze bezuinigingsmaatregelen meer gaan kosten dan het oplevert daar re geboden kwaliteit minder specifiek zal zijn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s